top of page

KALITATE, EKODISENU, INGURUMEN ETA LANEKO SEGURTASUN POLITIKA INTEGRATUA

Politika integratu honen bidez, Eredu S.Coop.eko zuzendaritzak bezeroaren erabateko gogobetetasuna lortu nahi du, bere jardueraren garapena eta ingurumenaren babesa bateragarri egin nahi ditu eta bere jardueraren garapenean Laneko Segurtasuna eta Osasuna integratu nahi ditu.

Politika horrek erreferentzia-esparru bat ematen du urteko helburuak ezarri eta berrikusteko. Helburu horiek Kudeaketa Planean sartzen dira, eta prozesuetako arduradunek kolektiboari zabaltzen dizkiete.

Horretarako, jarduteko printzipio orokor hauek ezartzen ditu:
 Bezeroaren erabateko gogobetetasuna lortzea, kontratatutako eskakizunak zorrotz betez eta bezeroei beren beharrak asetzeko kalitate egokia duten produ
ktuak hornituz.
 

- Bezeroaren erabateko gogobetetasuna lortzea, kontratatutako eskakizunak zorrotz betez eta bezeroei beren beharrak asetzeko kalitate egokia duten produktuak emanez.
- Produktuen diseinua hobetuko duten ingurumen-irizpideak sartzea, produktuen bizi-ziklo osoan sortutako ingurumen-inpaktuak minimizatzeko eta kutsadurari aurrea hartzeko. Hori lortzeko, ingurumen-alderdiak kontuan hartzen dira diseinu-fasetik, eta saihestu egiten da ingurumen-inpaktuak bizi-zikloaren etapa batetik bestera eramatea, produktuen ingurumen-inpaktua garbi murrizten ez bada.

- Laneko segurtasuna eta osasuna babestea eta hobetzea, honako hauen bidez:

 1) Osasunaren kalteen eta narriaduraren prebentzioa.
 2) Langileen lan-baldintzak hobetzea eta osasuna sustatzea.
Aplikatzekoak diren legezko baldintzak eta EREDUk sinatzen dituen ingurumeneko eta laneko segurtasun eta osasuneko beste baldintza batzuk betetzea, prozesu eta produktu guztietan aplikagarriak direnak.
Substantzia kutsatzaileen erabilera eta sorkuntza pixkanaka murriztea, ahal den neurrian, frogatutako teknologia eraginkorrak erabiliz.
Bazkideen, langileen eta laguntzaileen artean ingurumena errespetatzeko espiritua eta ingurumenaren arloan hartzen diren jardueretan parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko konpromisoa sustatzea.
Erakundearen prozesu bakoitzerako arriskuak eta aukerak identifikatzea eta ebaluatzea, horiek behar bezala tratatzeko neurri egokiak ezarriz eta, horrela, lortu nahi diren emaitzak lortzen direla ziurtatuz.
Arreta jartzea bere jardueraren eta gizarte-ingurunearen eremuan ingurumen-babes handiagoa lortzeko planteatzen diren ekimen publiko eta pribatu guztiei. Langileen informazioa, parte-hartzea, prestakuntza eta kontsulta bermatzea, enpresaren helburuak eta politika ezagutzen eta ulertzen dituela ziurtatuz, eta jasotzen duen informazio guztia isilpean gordetzeko konpromisoa hartzen du formalki.

Eredu S.Coop.entzat, kalitatea, ingurumenarekiko errespetua eta laneko segurtasun eta osasunaren sustapena funtsezko faktoreak dira enpresaren garapenerako. Maximo horiek betetzeko, honako konpromiso hauek hartzen ditu:


- Kudeaketa Sistema bat ezartzea, Zuzendaritzaren gainerako eginkizunekin batera planifikatua eta garatua.
- Erakundearen maila guztietan integratzea, politika horrekin koherenteak diren helburuak eta xedeak ezarriz, eta horren ondoriozko funtzioak eta erantzukizunak definituz, betetzean aurrera egitea ahalbidetuko dutenak, betiere honako printzipio hauek aintzat hartuta: etengabeko hobekuntza, ingurumen-inpaktuak minimizatzea eta laneko arriskuen eta kutsaduraren prebentzioa.
- Helburu horiek lortzeko behar den ahalegin handia egitea, eta kudeaketa-sistema ezarri, mantendu eta eraginkorra izan dadin lortzeko beharrezkoak diren bitartekoak eta ezagutza egokiak ematea, kudeaketa eta jarduna etengabe hobetzeko prozesuan oinarrituta, azaldutakoaren ildotik.

bottom of page